C-POP BOY GROUPS

INTO1 Members Profile
ประวัติสมาชิกวง INTO1
IXFORM Members Profile
ประวัติสมาชิกวง IXFORM
NEX7 Members Profile
ประวัติสมาชิกวง NEX7
Nine Percent Members Profile
ประวัติสมาชิกวง Nine Percent
R1SE Members Profile
ประวัติสมาชิกวง R1SE
WayV Members Profile
ประวัติสมาชิกวง WayV
7SENSES Members Profile
ประวัติสมาชิกวง 7SENSES
IXFORM Members Profile
ประวัติสมาชิกวง IXFORM
NAME Members Profile
ประวัติสมาชิกวง NAME
Rocket Girls 303 Members Profile
ประวัติสมาชิกวง Rocket Girls 101
SIS Members Profile
ประวัติสมาชิกวง SIS
THE9 Members Profile
ประวัติสมาชิกวง THE9
Cai XuKun Profile
ประวัติ Cai Xukun
He LuoLuo Profile
ประวัติ He LuoLuo
Liu Yu INTO1 Profile
ประวัติ Liu Yu (INTO1)
Lu Han Profile
ประวัติ Lu Han
Xiao Zhan Profile
ประวัติ Xiao Zhan
Zhou Zhennan Profile
ประวัติ Zhou Zhennan
Cheng Xiao Profile
ประวัติ Cheng Xiao
Duan AoJuan Profile
ประวัติ Duan Aojuan
Ju JingYi Profile
ประวัติ Ju Jingyi
Nene Profile
ประวัติ Nene
Xu Mengjie Profile
ประวัติ Xu Mengjie
Yu Yan Profile
ประวัติ Yu Yan